Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden
- GESPECIFIEERD UITTREKSEL-
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
BE 0586.835.548

       1) Al onze diensten zijn contant betaalbaar, ten laatste op de eerste dag na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen, welke ingaat vanaf de dag die volgt op die van de levering. Bij betaling in contant geld wordt een kwijtschrift afgeleverd. Bij betaling via storting of overschrijving op één van onze rekeningen geldt uw bankafschrift of stortingsbewijs als kwijtschrift. Diensten/producten om hygiënische redenen en/of het persoonlijke karakter ervan kunnen helaas niet geretourneerd worden, noch een terugbetaling in voorzien worden.

•        2) Uitstel of spreiding van betaling kan slechts worden aanvaard bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper, zoniet geldt toepassing van artikel 1.

•        3) Alle prijzen zijn sinds 01/07/2017 vrijgesteld van BTW en geldend als op deze website.

•        4) De verzendkost voor de levering van een postpakket binnen België en Nederland bedraagt € 8,- verzorgd door bpost voor onze Nederlandse klanten als onze Belgische klanten. Alle diensten die daarbuiten vallen (consult kantoor, consult per e-mail, telefonisch consult, post dat door de brievenbus kan) gebeurt zonder verzendkost.

•        5) Er kunnen geen bestellingen onder rembours verzonden worden (betaling aan de postbode) wegens de immense verhoging van de kostprijs welk dit door de postdiensten de laatste jaren in voege is gebracht, tenzij de totale waarde van uw bestelling hoger ligt dan € 100,- .

•        6) Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest toegepast worden gelijk aan de basis van het verschuldigde bedrag verhoogd met 1%  per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 50,-.

•        7) Bij vaststelling van beschadiging van om het even welk der geleverde goederen, dient de klant onze klantendienst hiervan op de hoogte te brengen binnen de acht dagen na de levering via dirk@mediums.gent of door te bellen op het nummer 09 245 22 47 of 0475 80 46 62. De klant kan de beschadigde goederen terugzenden op eigen kosten en worden kostenloos vervangen binnen de acht dagen na ontvangst van uw retourzending, tenzij uitputting van de voorraad. In dat geval wordt de klant voorgesteld de vermoedelijke leveringstermijn te aanvaarden of de annulatie van de aankoop te verkiezen.

•        8) Ingeval de klant volledig of gedeeltelijk van de aankoop wenst af te zien dient deze binnen de  veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt na die van de levering, de geweigerde goederen terug te sturen op eigen kosten. Bij ontvangst van de geretourneerde goederen krijgt de klant hiervan binnen de 15 dagen de terugbetaling van eventuele voorschotten. Terugbetaling of schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan wat de klant heeft betaald.

       9) Algemene voorwaarden toepasselijk bij antwoord op vragen zowel schriftelijk, per e-mail, telefonisch als op kantoor.

       - De vraag mag over het verleden, heden of toekomst gaan, hetgeen u op dit moment als probleem het sterkst beheerst.

- Uw privacy en die van uw dierbaren: Een vraag over een ander persoon mag door u gesteld worden met vermelding van diens volledige naam, familienaam en geboortedatum. Deze gegevens zijn noodzakelijk om me een beeld te vormen. U mag echter geen vragen stellen met het doel de bewuste persoon in diskrediet of verlegenheid te brengen. U mag dus enkel een vraag stellen met het doel uw eigen verbintenis of belangen met hem of haar beter te kunnen inschatten. Totale discretie inzake de verzameling van persoonlijke gegevens is door ons steeds gewaarborgd. Onze diensten zijn conform de Belgische wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in ratio beheerd door de vroegere Privacycommissie (CBPL) de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intussen omgevormd tot de GBA Gegevensbeschermingsautoriteit, specifiek naar aanleiding van de GDPR (General Data Protection Regalurisation - richtlijn van toepassing sinds 25/05/2018 geldend voor alle Europese lidstaten) en in het Nederlands gedoopt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor u als burger permanent te raadplegen op haar website Gegevensbeschermingsautoriteit.

- Bij onduidelijke vraagstelling: Mocht uw vraagstelling voor ons onduidelijk geformuleerd zijn, dan zal ik om de nodige toelichting verzoeken. 

- Persoonlijke gegevens: De opgave van uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en een geldig e-mailadres is verplicht. Al deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden bekendgemaakt. 

- Kwaliteitslimiet: Getallen, eigennamen en datums kunnen niet verkregen worden. Alle voorspellingen inzake de tijd moeten als schatting beschouwd worden en zijn altijd onder voorbehoud van wijziging. 

- Onderzoek & antwoord: Ik zal naar best inzicht en vermogen uw vra(a)g(en) onderzoeken. Het onderzoek ervan wordt door mijzelf uitgevoerd, eventueel in samenwerking met collega's binnen of buiten mijn praktijk. Bij de formulering van mijn antwoord behoud ik me het recht bepaalde vaste teksten uit eigen of extern geraadpleegde bronnen over te nemen, met achtname van de toepasselijke copyrights, eventueel vertaald naar het Nederlands, aangevuld en/of aangepast volgens uw persoonlijke gegevens en/of situatie. Het antwoord is echter altijd conform het resultaat van mijn voorafgaandelijk persoonlijk onderzoek, al dan niet in samenwerking met collega's. 

- Beantwoordingslimiet: Het antwoord is definitief en kan niet verder ondervraagd worden of van bijkomende uitleg voorzien worden. Van deze regel kan afgeweken worden op voorwaarde dat de kosten voor deze extra beantwoording geaccepteerd en betaald worden. 

- Leveringstermijn: In normale omstandigheden dient u rekening te houden met 1 tot 2 weken. De termijn van beantwoording is voorzien op voorwaarde dat intussen uw betaling werd geregistreerd op mijn rekening. In uitzonderlijke situaties zoals ziekte of overmacht, zal u geïnformeerd worden indien de levering van mijn antwoord langer gaat duren dan verwacht. In dat geval heeft u het recht de nieuwe leveringstermijn stilzwijgend te accepteren of uw bestelling kostenloos te annuleren en uw betaling terug te krijgen. 

- Aansprakelijkheid: U als natuurlijk persoon, binnen voorafgaande administratie geregistreerd en bekend als aanvrager van onze dienstverlening draagt de verantwoordelijkheid in het verder gebruik of gebeurlijk misbruik van alle verkregen informatie en is geldig op gelijk welk niveau. 

- Copyright: U verbindt zich ertoe niets van de verkregen informatie te copiëren of openbaar te maken zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. U verbindt zich ertoe geen enkele verkregen informatie te misbruiken ten einde aan derden rechtstreekse of onrechtreekse schade toe te brengen, eveneens geldend op gelijk welk niveau.